6977301725
6974479464
6972038117
Η βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης και σύνθεσης κειμένου σε μαθητές με και χωρίς δυσκολίές παραγωγής γραπτού λόγου. Η επίδραση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη σαφή διδασκαλία στρατηγικών.
Η βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης και σύνθεσης κειμένου σε μαθητές με και χωρίς δυσκολίές παραγωγής γραπτού λόγου. Η επίδραση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη σαφή διδασκαλία στρατηγικών.
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία εξετάζει αν η ενσωμάτωση ενός τεχνολογικού γνωστικού εργαλείου, που ονομάζεται Δάφνη, στη σαφή διδασκαλία στρατηγικών γραπτού λόγου, μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητές κατανόησης και σύνθεσης κειμένου και να καλλιεργήσει την ανάπτυξη στρατηγικής συμπεριφοράς σε μαθητές τρίτης δημοτικού με και χωρίς δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου. Οι μαθητές της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου χωρίστηκαν σε αδύναμους, τυπικούς και έμπειρους συγγραφείς. Τα αποτελέσματα της τελικής μέτρησης και της επαναμέτρησης επισημαίνουν πως και οι τρεις κατηγορίες μαθητών της πειραματικής ομάδας βελτίωσαν της επίδοσή τους στην σύνθεση κειμένου και εμφάνισαν στρατηγική συμπεριφορά τόσο στην κατανόηση, όσο και στην παραγωγή γραπτού λόγου συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.Επιπλέον, οι αδύναμοι και οι τυπικοί συγγραφείς της πειραματικής ομάδας, εμφάνισαν σημαντική βελτίωση ως προς την αναγνωστική κατανόηση συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.