6977301725
6974479464
6972038117
Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μέσω νέων τεχνολογιών
Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μέσω νέων τεχνολογιών
Περίληψη:

Η δυνατότητα κάθε ατόμου να είναι αυτόνομο και λειτουργικό σε καθημερινές δραστηριότητες και απαιτήσεις της ζωής του είναι ένας βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της εικόνας και των συναισθημάτων που το ίδιο έχει για τον εαυτό του και τη θέση του στον κόσμο. Η παρούσα εργασία έχοντας ως αφορμή την παραπάνω θέση, αποσκοπεί στην μελέτη αφενός της συμβολής των νέων τεχνολογιών στην αυτονομία των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) κατά τη διάρκεια της μελέτης των μαθημάτων του σχολείου και αφετέρου της επίδρασης της αυτονομίας αυτής στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Μέσω της μελέτης περίπτωσης 2 μαθητών με ΔΑΦ και της συνακόλουθης ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχτηκαν, φάνηκε πως η χρήση της ηλεκτρονικής ταμπλέτας (tablet) ως μέσο διδασκαλίας, επιβεβαιώνει σημαντικά τις υποθέσεις και τους στόχους της παρούσας μελέτης τόσο ως προς την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην μαθησιακή επίδοση των μαθητών όσο και ως προς την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους.