6977301725
6974479464
6972038117
Η Ευγνωμοσύνη στα παιδιά και η σχέση της με την Ικανοποίηση από τη ζωή και την Αυτοαντίληψη
Η Ευγνωμοσύνη στα παιδιά και η σχέση της με την Ικανοποίηση από τη ζωή και την Αυτοαντίληψη
Περίληψη:

Η μελέτη της ευγνωμοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Σχετικές μελέτες, κυρίως, σε  εφήβους και ενήλικες ανέδειξαν τη θετική σχέση ανάμεσα στην  ευγνωμοσύνη, την ικανοποίηση από τη ζωή και την αυτοαντίληψη. Σκοπός  της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης αυτής σε μαθητές  σχολικής ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 1931 μαθητές ηλικίας 10 - 12  ετών από όλη την Ελλάδα. Για την αξιολόγηση της ευγνωμοσύνης, της  ικανοποίησης από τη ζωή και της αυτοαντίληψης χρησιμοποιήθηκαν, το The  Gratitude Questionnare - 6, το Satisfaction with Life Questionnaire  και το ερωτηματολόγιο της Αυτοαντίληψης. Τα αποτελέσματα της έρευνας  έδειξαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη, την ικανοποίηση από  τη ζωή και την αυτοαντίληψη των μαθητών, ενισχύουν και διευρύνουν  αποτελέσματα προγενέστερων μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί σε  εφήβους και ενήλικες και αναδεικνύουν τα σημαντικό ρόλο της  Ευγνωμοσύνης στη ζωή των ατόμων.