6977301725
6974479464
6972038117
Εργασιακό άγχος και Επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και παράγοντες εκδήλωσης
Εργασιακό άγχος και Επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και παράγοντες εκδήλωσης
Περίληψη:

Χαρακτηριστικό του σύγχρονου τρόπου ζωής που αποτελεί φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερο, τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τις υπηρεσίες, είναι το εργασιακό άγχος. Το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων των υπηρεσιών αποτελεί κριτήριο για την ορθή λειτουργία τους. Το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Ιδιαίτερο ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους και στη δημιουργία των συνθηκών για την εξάλειψη των αρνητικών για την επαγγελματική ικανοποίηση παραγόντων και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού επιτελεί η διοίκηση. Με την παρούσα έρευνα αναζητείται και καταγράφεται το επίπεδο του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής ικανοποίησης των διοικητικών υπαλλήλων στην Π/θμια και Δ/θμια εκπαίδευση, αλλά και των σημαντικότερων παραγόντων που σχετίζονται, αφενός, με την εκδήλωση του εργασιακού άγχους και, αφετέρου, με την εμφάνιση, την αύξηση ή τη μείωση της επαγγελματικής ικανοποίησης.