6977301725
6974479464
6972038117
Διοικητική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και αποτελεσματικότητα σχολικής μονάδας
Διοικητική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και αποτελεσματικότητα σχολικής μονάδας
Περίληψη:

Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε με τις διαρκώς εξελισσόμενες επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Αποκτά ένα χαρακτήρα πολυδιάστατο. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός χρειάζεται συνεχή επιμορφωτική ενίσχυση προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στο δύσκολο έργο του. Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης. Το δείγμα αποτελείται από 215 εκπαιδευτικούς. Η έρευνα βασίζεται στην ποσοτική συλλογή και ανάλυση δεδομένων και ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι επιμορφώσεις σε διοικητικά θέματα είναι αναγκαίες για όλους τους εκπαιδευτικούς, στελέχη και μη στελέχη. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τις επιμορφώσεις τους σε θέματα διοίκησης, εκφράζουν την επιθυμία τους να παρακολουθήσουν στο μέλλον σχετικά προγράμματα και πιστεύουν ότι η διοικητική τους επιμόρφωση συντελεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας.