6977301725
6974479464
6972038117
Η πρόκληση της εκπαιδευτικής καινοτομίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η πρόκληση της εκπαιδευτικής καινοτομίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:

Στην εργασία αυτή που αποτελεί τμήμα ευρύτερης μελέτης διερευνούμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την καινοτομία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην πορεία της στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας εκ των οποίων οι 7 υλοποίησαν προγράμματα άτυπα πριν τη θεσμοθέτησή της και οι 13 κατά τη θεσμοθετημένη περίοδο της ΠΕ-Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Η συλλογή δεδομένων έγινε με ημιδομημένες συνεντεύξεις και η ανάλυσή τους με το μεθοδολογικό σχεδιασμό της θεμελιωμένης θεωρίας. Από την ανάλυση των δεδομένων αναδύθηκαν οι νοηματοδοτήσεις των συμμετεχόντων για την καινοτομία της ΠΕ. Στο άρθρο συζητούνται οι παιδαγωγική στόχοι της ΠΕ, οι διδακτικές προσεγγίσεις και το περιεχόμενο της ΠΕ, η επεκτασιμότητα της καινοτομίας, η διοικητική καινοτομία και οι κοινωνικό-συναισθηματικές σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών.