6977301725
6974479464
6972038117
Αποτίμηση της εφαρμοσιμότητας εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική ασφάλεια και υγιεινή
Αποτίμηση της εφαρμοσιμότητας εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική ασφάλεια και υγιεινή
Περίληψη:

Μολονότι είναι σημαντικός ο ρόλος των σχολείων στην πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών, οι σχολικές υποδομές εμφανίζουν συχνά ελλείψεις στην ασφάλεια και υγιεινή. Σκοπός της μελέτης ήταν η αποτίμηση της εφαρμοσιμότητας επιμορφωτικού υλικού στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή την τριετία 2016-19. Πρόκειται για περιγραφική μελέτη επισκόπησης με πανελλαδικό δείγμα τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης το 2019. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ανώνυμο, online ερωτηματολόγιο και η οργάνωση και ανάλυσή τους έγινε με τη φόρμα Google (33% ανταποκρισιμότητα). Το 76,3% ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά μόνο το 26,3% ενημερώθηκε για την εφαρμογή του. Το 41% ανέφερε μηδενικό βαθμό δυσκολίας στην κατανόηση και υψηλή ικανοποίηση (69%) και ευαισθητοποίηση (51,7%) από το υλικό. Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων γνώριζε για το επιμορφωτικό υλικό, αλλά οι περισσότεροι δεν ενημερώθηκαν για την εφαρμογή του. Προτείνεται στο μέλλον άμεση εμπλοκή τους, ώστε να ενημερώνουν και να καθοδηγούν ανάλογα τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.