6977301725
6974479464
6972038117
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΡΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR