6977301725
6974479464
6972038117
Η σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στα Γυμνάσια. Γνώμες και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί σε σχολεία της Θεσσαλονίκης της Φλώρινας και της Κοζάνης.
Η σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στα Γυμνάσια. Γνώμες και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί σε σχολεία της Θεσσαλονίκης της Φλώρινας και της Κοζάνης.
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών για προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί για το περιβάλλον και την αειφορία. Διεξήχθη μία δημοσκοπική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε ένα δείγμα 150 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε γυμνάσια της Θεσσαλονίκης της Φλώρινας και της Κοζάνης και που προσεγγίσθηκε με τη δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υλοποιούνται μόνο ενδοσχολικά προγράμματα για την αειφορία και το περιβάλλον και μάλιστα σε μέτριο βαθμό. Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι περισσότερο εκθέσεις, ημερίδες και προσκλήσεις επιστημόνων. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα κρίνουν αυτά τα προγράμματα ως πολύ αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι από τα προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφορία που υλοποιούνται στο σχολείο τους.