6977301725
6974479464
6972038117
Η ενίσχυση των παιδαγωγικών στόχων στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από τη γιόγκα: ένα πιλοτικό πρόγραμμα
Η ενίσχυση των παιδαγωγικών στόχων στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από τη γιόγκα: ένα πιλοτικό πρόγραμμα
Περίληψη:

Η ενίσχυση των παιδαγωγικών στόχων στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από τη γιόγκα: ένα πιλοτικό πρόγραμμα Η αυτόνομη κοινωνική συγκρότηση και η ικανότητα συλλογικής λειτουργίας αναδεικνύονται ως σημαντικές προτεραιότητες της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή. Με σκοπό την ανάδειξη αυτών των παιδαγωγικών προτεραιοτήτων υλοποιήθηκε πιλοτική ποιοτική έρευνα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό σε αστικό κέντρο της Θεσσαλίας, η οποία βασίστηκε στην υπόθεση ότι ένα πρόγραμμα γιόγκα μπορεί να ενισχύσει την αυτορρύθμιση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, την συγκέντρωση προσοχής, την σχέση των νηπίων με το σώμα τους, την αυτεπίγνωση και την ανάδειξη του εαυτού στο πλαίσιο της συνεργατικής λειτουργίας στην ομάδα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο διάστημα από τον Νοέμβριο 2019 μέχρι τον Μάρτιο 2020. Δείγμα της έρευνας ήταν 8 νήπια. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν με βάση 11 δείκτες στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος. Τρεις μήνες αργότερα έγινε επαναξιολόγηση των παιδιών. Τα ευρήματα ενισχύουν την ερευνητική υπόθεση και την εκτίμηση για τον θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει ένα πρόγραμμα γιόγκα στους παιδαγωγικούς στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης.