6977301725
6974479464
6972038117
Η ποιότητα του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού υλικού στην Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Τ4Ε) μέσα από τις απόψεις των επιμορφούμενων
Η ποιότητα του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού υλικού στην Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Τ4Ε) μέσα από τις απόψεις των επιμορφούμενων
Περίληψη:

Οι αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας για ποιοτική εκπαίδευση δημιούργησαν μεταξύ άλλων την ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσα από ταχύρρυθμες εξ αποστάσεως επιμορφώσεις, όπως η Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας επισκόπησης αποτέλεσε η διερεύνηση, μέσω ποσοτικής στρατηγικής, των απόψεων 55 επιμορφούμενων σχετικά με την ποιότητα του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού υλικού της Τ4Ε ως προς την παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, την κοινωνική εγκυρότητα και την αισθητική του. Οι επιμορφούμενοι/ες του δείγματος έκριναν ότι αν και το επιμορφωτικό υλικό είναι σε γενικές γραμμές ποιοτικό, υπήρξαν ωστόσο ορισμένες ελλείψεις κατά το σχεδιασμό του, όπως η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης, η παροχή ουσιαστικής ανατροφοδότησης και ο σεβασμός στο διαφορετικό. Επίσης οι επιμορφούμενοι/ες του δείγματος εξέφρασαν την άποψη ότι η μορφή και η αισθητική του επιμορφωτικού υλικού χρήζουν βελτίωσης.