6977301725
6974479464
6972038117
Η διερεύνηση της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας στα δημοτικά σχολεία της Λάρισας
Η διερεύνηση της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας στα δημοτικά σχολεία της Λάρισας
Περίληψη:

Ο βασικός στόχος της παρούσας εμπειρικής μελέτης, που διεξήχθη από τις 28 Δεκεμβρίου του 2019 ως τις 16 Ιανουαρίου του 2020, αποτέλεσε η εξακρίβωση της έκτασης εμφάνισης των μετασχηματιστικών γνωρισμάτων στον τρόπο διοίκησης. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 151 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας. Κατά τον σχεδιασμό της έρευνας επιλέχτηκε δειγματοληπτική μέθοδος, καθώς η ποσοτική προσέγγιση αξιοποιείται συχνά στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ως ερευνητικό εργαλείο αξιοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου των Jantzi & Leithwood (PLQ) που μετρούσε τη μετασχηματιστική ηγεσία και ειδικότερα τις διαστάσεις της ατομικής υποστήριξης, της ιδανικής επιρροής, της εμπνευσμένης παρώθησης και τις διανοητικής διέγερσης. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων αναδεικνύεται πως ως προς την ύπαρξη γνωρισμάτων μετασχηματιστικής ηγεσίας, δεν φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να βαθμολογούν ιδιαίτερα θετικά τους διευθυντές τους. Αξίζει να σημειωθεί πως θετικότερα αξιολογούν το χαρακτηριστικό της ενθάρρυνσης της συνεργασίας, τη σημασία που αποδίδει ο διευθυντής στη γνώμη τους και την εστίαση στην καλύτερη απόδοση του σχολείου.