6977301725
6974479464
6972038117
Ψηφιακά εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης ως εργαλεία διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Διδακτική εφαρμογή για παιδιά επιπέδου ελληνομάθειας Α1
Ψηφιακά εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης ως εργαλεία διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Διδακτική εφαρμογή για παιδιά επιπέδου ελληνομάθειας Α1
Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική πραγματικότητα μετεξελίσσεται άρδην λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Η διαδικτυακή διδασκαλία απαιτεί διαρκή αναζήτηση, σχεδιασμό και δυνητική εφαρμογή νέων διδακτικών τρόπων που προάγουν την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία (ΕξΑΕ). Το παρόν άρθρο εδράζεται στην αξιοποίηση ενός καινοτόμου παιδαγωγικού εργαλείου στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2), τα ψηφιακά εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης (ΨΕΔΑ) (Digital Educational Escape Rooms-DEERs). Ωστόσο, η ψηφιακή τους μορφή και χρήση στη Γ2 βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο με προοδευτικά αυξητική πορεία στη διεθνή βιβλιογραφία και συνακόλουθα ανεπαρκείς εμπειρικές έρευνες και ελλιπές θεωρητικό υπόβαθρο για τους ετερόγλωσσους μαθητές της ελληνικής. Στο παρόν πλαίσιο, επιχειρείται η θεωρητική ανάδειξη και τεκμηρίωση των ΨΕΔΑ. Υπό το πρίσμα αυτό και με εστίαση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία χαρτογραφείται λεπτομερώς η εκπαιδευτική συνεισφορά τους στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αναδυόμενα οφέλη τους σε ετερόγλωσσους μαθητές μικρής ηλικίας. Το άρθρο περατώνεται με ένα διδακτικό σενάριο ΨΕΔΑ για παιδιά επιπέδου ελληνομάθειας Α1.