6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση Τ.Π.Ε: Μία απόπειρα ανίχνευσης των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία.
Εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση Τ.Π.Ε: Μία απόπειρα ανίχνευσης των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία.
Περίληψη:

Η Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη»(2007-2013) και η Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ) (2014-2020) είχαν σα στόχο να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προσαρμογή της στις συνθήκες της σημερινής «Κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας». Στα πλαίσια της επιμορφωτικής διαδικασίας, και προκειμένου οι επιμορφούμενοι/νες εκπαιδευτικοί να περατώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης, υπέβαλαν εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας ή θέματος με χρήση και αξιοποίηση των λογισμικών εργαλείων στα οποία επιμορφώθηκαν. Σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση των προτιμήσεων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων στο μάθημα της Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου, με σκοπό την προώθηση των αρχών και στόχων της σύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης του συγκεκριμένου σχολικού αντικειμένου.