6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση διευθυντικής ετοιμότητας και διοικητικής επάρκειας Διευθυντών/Διευθυντριών και εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων Νομού Αχαΐας.
Διερεύνηση διευθυντικής ετοιμότητας και διοικητικής επάρκειας Διευθυντών/Διευθυντριών και εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων Νομού Αχαΐας.
Περίληψη:

Οι διευθυντές σχολικών μονάδων μέσα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό συγκείμενο, καλούνται να διευθύνουν με τρόπο αποτελεσματικό τα σχολεία και να διαχειριστούν πλήθος παιδαγωγικών και διοικητικών ζητημάτων. Η διοίκηση της σχολικής μονάδας αποτελεί παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και την ομαλή λειτουργία της. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της διοικητικής επάρκειας διευθυντών/-ντριών και εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων. Η παρούσα έρευνα αποτελεί την α΄ φάση ενός μακροπρόθεσμού προγράμματος διοικητικής επάρκειας των νεοτοποθετημένων διευθυντών/-ντριών, μετά τις πρόσφατες κρίσεις επιλογής στελεχών, που σχεδιάζεται με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Για τη διερεύνηση κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε από 72 διευθυντές/-ντριες σε σύνολο 122.Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ικανοποιητικό βαθμό διοικητικής επάρκειας και διευθυντικής ετοιμότητας, ενώ η διοικητική επάρκεια των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται χαμηλού βαθμού σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ερωτώμενων διευθυντών/-ντριών.