6977301725
6974479464
6972038117
Ανάπτυξη και κινητοποίηση, στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων: Η περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη και κινητοποίηση, στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων: Η περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίληψη:

Στην παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μου με σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ) στην ανάπτυξη και κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΑΔ) ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν σαράντα δύο στελέχη κοινωνικών φορέων που λειτουργούν χωρικά εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Από τα βασικότερα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνοδεύεται με επαρκή τήρηση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας καθώς και με πολύ χαμηλή αρνητική επίδραση των χαρακτηριστικών των ΕΚΟ (φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία, ηλικία, φυλετική προέλευση, θρησκεία, υπηκοότητα, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση, γλώσσα) στην εξυπηρέτησή τους από το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ συνδέεται με μικρή κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την προάσπιση των ΑΔ των ΕΚΟ εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.