6977301725
6974479464
6972038117
ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, balias@upatras.gr - ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΕΕΑΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΑΤΡΏΝ