6977301725
6974479464
6972038117
Εξέταση των σχετικών με τις δασικές πυρκαγιές ζητημάτων που θίγονται στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Εξέταση των σχετικών με τις δασικές πυρκαγιές ζητημάτων που θίγονται στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αναλύθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών Δημοτικού και Γυμνασίου, με τη μέθοδο της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου με εκ των προτέρων διαμορφωμένες κατηγορίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης η θεματική «δασικές πυρκαγιές» παρουσιάζεται κυρίως κειμενογραφικά, ενώ οι εικόνες είναι ελάχιστες. Επίσης, βρέθηκε ότι παρουσιάζεται αρκετά μονόπλευρα, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών που εντοπίστηκαν εστιάζει στις αρνητικές οικολογικές επιπτώσεις, ενώ εντοπίστηκαν ελάχιστες αναφορές σχετικά με τα αίτια και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Δεν εντοπίστηκε καμία αναφορά για το μέγεθος του προβλήματος, τις κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις και τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται στους ανθρώπους. Ακόμα, δεν αποσαφηνίζεται ο θετικός ρόλος, σε κάποιες περιπτώσεις, των δασικών πυρκαγιών στα οικοσυστήματα.