6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών σε Εκπαιδευτές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών σε Εκπαιδευτές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας εργασία ήταν η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών σε Εκπαιδευτές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημόσιων και ιδιωτικών. Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 102 άτομα, 58 άνδρες (56,9%) και 44 γυναίκες (43,1%). Για την διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτο‐αναφοράς, βασισμένο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Εφαρμόστηκαν συσχετίσεις και υπολογίστηκαν οι παράμετροι περιγραφικής στατιστικής για το σύνολο των μεταβλητών. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι Εκπαιδευτές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της παρούσας έρευνας συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την υλοποίηση δια ζώσης επιμορφώσεων ή μέσα από εξ αποστάσεως μεθόδους με σύγχρονη μέθοδο ή με ένα μικτό σύστημα. Επιπλέον, συσχετίστηκε θετικά η ικανοποίηση από την παρακολούθηση προηγούμενων επιμορφώσεων με την πρόθεση για μελλοντική συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα. Σε πρακτικό επίπεδο, καλό θα ήταν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας να ληφθούν υπόψη από τους υπεύθυνους σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων που αφορούν Εκπαιδευτές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.