6977301725
6974479464
6972038117
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΔΕ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΑΤΡΑ, GR