6977301725
6974479464
6972038117
Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης: η περίπτωση του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης: η περίπτωση του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων εργαζομένων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίησή τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος και ως ερευνητικό εργαλείο αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα η μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης έγινε με τη χρήση του ερωτηματολογίου των Warr, Cook και Wall (1979), το οποίο αποτελείται από 15 ερωτήσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης, καθώς αναγνωρίζουν την ύπαρξη δυσλειτουργιών που σχετίζονται με το ότι δεν επιλύονται με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα που ανακύπτουν μέσα στον οργανισμό. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η σχέση εργασίας και η θέση ευθύνης, δεν επηρεάζουν την εξωγενή και εσωγενή ικανοποίηση που εκφράζουν, αφού οι έλεγχοι Mann-Whitney και Kruskal-Wallis δε φανερώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).