6977301725
6974479464
6972038117
Αξιολόγηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων με τη μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας : Ανάδειξη καλών πρακτικών για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Αξιολόγηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων με τη μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας : Ανάδειξη καλών πρακτικών για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Περίληψη:

Η εργασία αυτή, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (AHP) αξιολογεί έξι ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα υψηλών επιδόσεων. Η αξιολόγηση εφαρμόστηκε σε κρίσιμους εκπαιδευτικούς δείκτες που καλύπτουν και εδράζονται στις τέσσερις πτυχές της μεθόδου Balanced Scorecard (BSC) και είχε ως αποτέλεσμα την κατάταξη των εκπαιδευτικών συστημάτων από το καλύτερο στο χειρότερο ανά κριτήριο, ανά πτυχή αλλά και στο σύνολό τους. Η απόδοση προτεραιοτήτων στα συγκρινόμενα κριτήρια έγινε με οδηγό τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στα κριτήρια αυτά. Είναι γεγονός ότι ενώ η αυτούσια μεταφύτευση ενός εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του από μια χώρα σε μια άλλη δεν ευδοκιμεί, αντίθετα έχει παρατηρηθεί η επιτυχής υιοθέτηση επιμέρους καλών πρακτικών σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα από εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Έτσι, μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναδείχθηκαν καλές πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν προτάσεις εφαρμογής στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, αφού βέβαια υποστούν πρώτα τις κατάλληλες προσαρμογές.