6977301725
6974479464
6972038117
Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος και Συνδιδασκαλία Φυσικής και Φυσικής Αγωγής
Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος και Συνδιδασκαλία Φυσικής και Φυσικής Αγωγής
Περίληψη:

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία, με βιωματικό τρόπο, προσεγγίζονται κεφάλαια της Φυσικής με την βοήθεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε στα πλαίσια της αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας. Πρόκειται για μία μορφή συνδιδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής με αυτό της Φυσικής Αγωγής. Το κάθε τμήμα της Α’ Λυκείου χωρίζεται σε δύο ομάδες: η μία ομάδα διδάσκεται Φυσική ενώ την ίδια διδακτική περίοδο η δεύτερη ομάδα διδάσκεται Φυσική Αγωγή. Οι ομάδες μαθητών συμμετέχουν σε πειραματικές δραστηριότητες, συμπληρώνουν φύλλα εργασίας και ερωτηματολόγια. Επιδιωκόμενοι μαθησιακοί στόχοι είναι η ανάπτυξη της ερευνητικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών, η βιωματική κατανόηση εννοιών και παραμέτρων της Φυσικής, αλλά και η εμπέδωση τεχνικών των αθλημάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα σε αυτή την πιλοτική εφαρμογή έδειξαν ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν με ενδιαφέρον το εγχείρημα, κατανόησαν την σχέση της Φυσικής με τις αθλητικές δραστηριότητες και εξέφρασαν την διάθεσή τους να συμμετέχουν σε παρόμοια προγράμματα.