6977301725
6974479464
6972038117
Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης από την οπτική γωνία των καταρτιζόμενων
Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης από την οπτική γωνία των καταρτιζόμενων
Περίληψη:

Η παρουσιαζόμενη έρευνα διεξήχθη έχοντας ως κύριο σκοπό να διερευνήσει τις εμπειρίες των καταρτιζόμενων σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών οργανισμών. Κατά την διεξαχθείσα έρευνα καταγράφονται οι απόψεις των καταρτιζόμενων σχετικά με την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα ο βαθμός συμμετοχής των καταρτιζόμενων, οι παράγοντες που ώθησαν τους σπουδαστές να λάβουν ενεργά μέρος, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, καθώς και τα οφέλη που αποκόμισαν οι σπουδαστές. Με στόχο να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα για την έρευνα δεδομένα αξιοποιήθηκε η μέθοδος του διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ανώνυμα από συνολικά 95 καταρτιζόμενους, από τους οποίους 72 σπουδάζουν σε δημόσια και 23 σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτει, ότι η συμμετοχή των καταρτιζόμενων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κυμάνθηκε αρχικά σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο έφθινε με την πάροδο του χρόνου. Οι παράγοντες που ώθησαν τους καταρτιζόμενους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία ήταν κυρίως ο κίνδυνος για την απώλεια του διδακτικού εξαμήνου, ο φόβος τους για προσμέτρηση απουσιών κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας και η επιθυμία τους για διατήρηση της επαφής τους με την εκπαιδευτική πράξη. Κατά το διάστημα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν προβλήματα, τα βασικότερα από τα οποία ήταν η δυσκολία σύνδεσης στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και η αδυναμία πραγματοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων. Όσον αφορά τα οφέλη που αποκόμισαν οι καταρτιζόμενοι από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναφέρεται κυρίως η διατήρηση της επαφής με την εκπαιδευτική διαδικασία, η εξοικείωση με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πρόοδος στη διδακτέα ύλη του εξαμήνου.