6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Τελωνιακοί Υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Εμπειρική Μελέτη
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Τελωνιακοί Υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Εμπειρική Μελέτη
Περίληψη:

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των Τελωνειακών Υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης είναι τα εξής: α) σε ποια επιμορφωτικά προγράμματα συμμετέχουν οι Τελωνειακοί Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., β) ποια θεματικά αντικείμενα θεωρούν αναγκαία, γ) ποια είναι τα κίνητρα συμμετοχής τους, και δ) ποια είναι τα εμπόδια συμμετοχής. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η συμμετοχή του δείγματος σε εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει διοργανώσει η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία είναι σχετικά μικρή, τόσο για τα δια ζώσης όσο και για τα εξ αποστάσεως. Η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, είναι εμφανώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας. Η συμμετοχή των Τελωνειακών Υπαλλήλων του δείγματος σε προγράμματα που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εξαιρετικά μικρή. Το δείγμα της έρευνας αναγνωρίζει σε υψηλό βαθμό την αναγκαιότητα παρακολούθησης των υπό διερεύνηση γνωστικών αντικειμένων (πχ Τελωνειακός Έλεγχος, Τελωνειακή Νομοθεσία, Τελωνειακή Έρευνα, Ανάλυση Κινδύνου κλπ). Η αναγκαιότητα παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων που εστιάζουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως τη διαχείριση άγχους και τον προγραμματισμό των εργασιών φαίνεται ότι αναγνωρίζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τους ερωτώμενους. Οι Τελωνειακοί Υπάλληλοι του δείγματος συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα κινητοποιούμενοι κατά κύριο λόγο από επαγγελματικά και προσωπικά κίνητρα. Η συμμετοχή «τορπιλίζεται» αναπόφευκτα από μια σειρά ανασταλτικών παραγόντων, όπως ο φόρτος εργασίας και η έλλειψη ενημέρωσης.