6977301725
6974479464
6972038117
Η επίδραση της χρήσης της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) στις γνώσεις περιεχομένου, στο άγχος και στο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τις Φυσικές Επιστήμες
Η επίδραση της χρήσης της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) στις γνώσεις περιεχομένου, στο άγχος και στο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τις Φυσικές Επιστήμες
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα διερευνά την επίδραση που έχει ένα σχέδιο εργασίας Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) στις γνώσεις περιεχομένου, στο άγχος και στο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 111 μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων του Νομού Θεσπρωτίας. Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα διδάχθηκαν την έννοια της Τριβής και τους παράγοντες που την επηρεάζουν αξιοποιώντας την εποικοδομητική προσέγγιση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται η θετική επίδραση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εννοιολογική κατανόηση της έννοιας της δύναμης της τριβής, καθώς και των παραγόντων από τους οποίους αυτή επηρεάζεται. Επιβεβαιώνεται ότι η τεχνολογία 3D εκτύπωσης μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο STEM, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην υποστήριξη της μάθησης και της δημιουργικότητας. Επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν επηρεάζεται αρνητικά το επιστημονικό ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τις Φυσικές Επιστήμες. Τέλος, παρατηρείται θετική επίδραση της διδακτικής παρέμβασης στο άγχος των μαθητών/τριών αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες.