6977301725
6974479464
6972038117
Συνδυάζοντας την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση και την Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση για την προώθηση της Συμπερίληψης σε μία τάξη του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα
Συνδυάζοντας την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση και την Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση για την προώθηση της Συμπερίληψης σε μία τάξη του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα
Περίληψη:

Οι σύγχρονες κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές προκλήσεις, που αναδεικνύονται μέσα από την πολυπολιτισμική πραγματικότητα και το μωσαϊκό μαθησιακής διαφορετικότητας, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών που προωθούν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το παρόν άρθρο μελετά τρόπους προώθησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσω του συνδυασμού της καθολικής σχεδίασης για μάθηση και της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση έπειτα από παρέμβαση σε τάξη δημοτικού σχολείου της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, καθοδηγείται από το ερώτημα. "Με ποιο τρόπο η εφαρμογή των αρχών της καθολικής σχεδίασης για μάθηση και της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση συμβάλλουν στην προώθηση ισότιμων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές;" Για τους σκοπούς της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν το photovoice, παρατηρήσεις, συνεντεύξεις καθώς και το αναστοχαστικό ημερολόγιο. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν τη δυναμική των δύο παραπάνω φιλοσοφιών για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευση. Αυτές οδήγησαν στην εξάλειψη φαινομένων περιθωριοποίησης, στην αύξηση της συμμετοχής, στην υπερπήδηση των εμποδίων και στην απόδοση ισότιμων ευκαιριών προς όλους.