6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση της διασύνδεσης εργασίας-οικογένειας σε συνάρτηση με τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
Διερεύνηση της διασύνδεσης εργασίας-οικογένειας σε συνάρτηση με τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποκαλύψει το ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (Φύλο, ηλικία) καθώς και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους (Οικογενειακή κατάσταση, τέκνα, θέση ευθύνης, βαθμίδα) στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της διασύνδεσης εργασίας-οικογένειας και οικογένειας-εργασίας. Η αποκάλυψη αυτή δύναται να οδηγήσει σε στοχευμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων, ο οποίος θα μπορούσε να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους σχολικούς οργανισμούς στους οποίους εργάζονται. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί καθώς και οι νέοι ηλικιακά εκπαιδευτικοί, βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό σύγκρουση εργασίας-οικογένειας. Επίσης αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση-διάζευξη βιώνουν σύγκρουση οικογένειας-εργασίας καθώς παράλληλα δεν αποκομίζουν τα ευεργετικά οφέλη του εμπλουτισμού οικογένειας-εργασίας. Η θέση ευθύνης φαίνεται να εμπλουτίζει τα χαρακτηριστικά της εργασίας αλλά και της οικογένειας όπως και η ύπαρξη τέκνων φαίνεται να εμπλουτίζει τη διασύνδεση οικογένειας-εργασίας. Τέλος, τις δυσμενείς επιπτώσεις της διασύνδεσης φαίνεται να βιώνουν οι εκπαιδευτικοί τις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.