6977301725
6974479464
6972038117
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις μεταξύ τους συγκρούσεις, τις αιτίες που τις δημιουργούν, τις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής στην αποτελεσματική διαχείρισή τους. Σε αυτήν ακολουθήθηκε ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση με εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα αποτέλεσαν 160 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας των Κυκλάδων . Από την έρευνα προκύπτει ότι οι βασικότερες αιτίες πρόκλησης των συγκρούσεων είναι η έλλειψη επικοινωνίας, η αρνητική λειτουργία των άτυπων ομάδων των εκπαιδευτικών, καθώς και ο τρόπος διοίκησης της σχολικής μονάδας από τον διευθυντή. Οι πρακτικές μέσω των οποίων μία σχολική μονάδα μπορεί να αντιμετωπίσει τις διαφωνίες είναι η σωστή πληροφόρηση των εκπαιδευτικών, ο ουσιαστικός διάλογος μέσα στον σύλλογο διδασκόντων, η δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων, ο συνεχής συντονισμός της σχολικής μονάδας από τον διευθυντή, καθώς και η επιλογή από αυτόν του καταλληλότερου μοντέλου ηγεσίας. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο ρόλος του τελευταίου είναι καθοριστικός.