6977301725
6974479464
6972038117
Η προφορική μαρτυρία ως πηγή Ιστορίας: Έρευνα-καταγραφή μαρτυριών από μαθητές και πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
Η προφορική μαρτυρία ως πηγή Ιστορίας: Έρευνα-καταγραφή μαρτυριών από μαθητές και πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία καταθέτουμε την πορεία της έρευνας, της συλλογής και της ανάλυσης, προφορικών μαρτυριών προσώπων της Ηπείρου που βίωσαν τα γεγονότα του Ελληνοΐταλικού Πολέμου, τη γερμανική Κατοχή και την Αντίσταση στην Ελλάδα. Το πρωτογενές υλικό που προέκυψε από την έρευνά μας με τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, αποτελείται από σαράντα κινηματογραφημένες και απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις. Στις συνεντεύξεις αυτές έγινε σχολιασμός και ανάλυση από ιστορικής (διασταύρωση των στοιχείων με επίσημες γραπτές πηγές της Ιστορίας), γλωσσικής (λεξιλόγιο, ιδιωματισμοί, τοπικές διάλεκτοι) καθώς και υφολογικής πλευράς (ροή, ύφος, συνοχή λόγου και σκέψης των πληροφορητών) και διατυπώθηκαν συμπεράσματα ιστορικά, κοινωνιογλωσσικά και εκπαιδευτικά. Η μελέτη συμπληρώθηκε με φωτογραφίες της εποχής και άλλα τεκμήρια (έγγραφα, στρατιωτικές διαταγές, ημερολόγια, δελτάρια) ανέκδοτα ή μη. Μία τέτοια βιωματική μέθοδος προσέγγισης της (τοπικής ή ευρύτερης) Ιστορίας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές και πρόσφορη μέθοδο για τη Διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας.