6977301725
6974479464
6972038117
Η διαμοιραζόμενη ηγεσία στο Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα
Η διαμοιραζόμενη ηγεσία στο Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να καταστήσει σαφές το διοικητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ηγέτες-μάνατζερ οργανώνουν τις διαμοιραζόμενες πρακτικές. Το μάνατζμεντ μιας σχολικής μονάδας δεν μένει ανεπηρέαστο από τις εξωτερικές επιρροές της διοικητικής της περιφέρειας, των εξωσχολικών οργάνων, των εξωτερικών μηχανισμών αξιολόγησης αλλά και των εσωτερικών διαβουλεύσεων. Η αυτονομία των ηγετικών κινήσεων και πρωτοβουλιών εξαρτάται από την παρεμβατικότητα των υπερκείμενων αρχών, όταν καθοδηγούν ένα αρχικό project ή συντάσσουν μια έκθεση αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Το μάνατζμεντ, κατά συνέπεια, δέχεται επιρροές από εξωτερικούς παράγοντες αλλά παράλληλα και από αντιδράσεις του προσωπικού. Ο διαμοιρασμός των εξουσιών προβάλλει ως μια αξιόπιστη λύση για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανακύπτουν με πολλαπλά οφέλη για όλες τις πλευρές.