6977301725
6974479464
6972038117
Οι μικροί μαθητές «διαβάζουν» τα εικονοβιβλία τους: μια πολυδιάστατη έρευνα σε μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία
Οι μικροί μαθητές «διαβάζουν» τα εικονοβιβλία τους: μια πολυδιάστατη έρευνα σε μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία
Περίληψη:

Αυτή η μελέτη στοχεύει στο να ρίξει φως στη συμπεριφορά των μαθητών της δεύτερης γλώσσας όσον αφορά στην προσέγγιση και στην "ανάγνωση" των εικονο-βιβλίων. Πιο συγκεκριμένα, 25 μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη με σκοπό να διερευνηθούν οι απαντήσεις τους και οι στρατηγικές κατα την προσέγγιση εικονοβιβλίων στην ελληνική γλώσσα. Το δείγμα της μελέτης περιελάμβανε 15 κορίτσια και 10 αγόρια (10 ετών) που μαθαίνουν ελληνικά για 4 χρόνια στη Λάρισα (Κεντρική Ελλάδα). Προς το σκοπό αυτό, οι ερευνητές βασίστηκαν στο πλαίσιο των αποκρίσεων των μαθητών που ανέπτυξε η Mourão (2012) ως προσαρμογή του συστήματος Sipe (2008).