6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των στόχων των ελληνικών αναλυτικών προγραμμάτων των Φυσικών Επιστημών στη θεματική περιοχή της διατροφής και υγείας
Διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των στόχων των ελληνικών αναλυτικών προγραμμάτων των Φυσικών Επιστημών στη θεματική περιοχή της διατροφής και υγείας
Περίληψη:

Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα είναι απαραίτητο να διαθέτουν ένα σημαντικό μέρος από τους στόχους τους για ζητήματα τα οποία ενισχύουν τη σύνδεση των επιστημών με την καθημερινή ζωή. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί διαθεματικά κατά πόσο επιτυγχάνονται στόχοι που αφορούν τη θεματική περιοχή της υγιεινής διατροφής . Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε ερωτηματολόγιο σε 208 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε αφού πρώτα ερευνήθηκε το σύνολο των σχολικών βιβλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η επιλογή των θεμάτων αναφέρεται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, σε ενότητες, θέματα, φύλλα εργασιών, δραστηριότητες κτλ, που εμπεριέχονται σε αυτά. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η επίτευξη των στόχων κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς τα σχετικά ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία-οδηγοί στη διαμόρφωση των νέων προγραμμάτων σπουδών στο μέλλον