6977301725
6974479464
6972038117
Η σημασία της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αύξηση της παραγωγικότητας
Η σημασία της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αύξηση της παραγωγικότητας
Περίληψη:

Η πρόσφατη οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα ανέδειξε την αναγκαιότητα επιπρόσθετων πρακτικών για την εκ νέου ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Η εκπαίδευση των εργαζομένων, σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, μπορεί να επιφέρει βέλτιστα αποτελέσματα σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και, συνεπακόλουθα, στην οικονομία μιας χώρας. Η παρούσα μελέτη διερευνά τον κλάδο των αλυσίδων καταστημάτων καφέ, λόγω της παράδοξης ραγδαίας ανάπτυξής του εν μέσω οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, βασικός σκοπός της παρούσας ποσοτικής έρευνας αποτελεί η μελέτη της σχέσης μεταξύ της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον συγκεκριμένο κλάδο με την εργασιακή ικανοποίηση που τους διακατέχει και την παραγωγικότητά τους. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 175 εργαζόμενοι σε αλυσίδες καταστημάτων καφέ σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα αυτή είναι το Job Training and Job Satisfaction Survey του Schmidt (2004) και το Job Performance Scale των Williams και Andersen (1991). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η εκπαίδευση των εργαζομένων σχετίζεται θετικά και σε σημαντικό βαθμό τόσο με την εργασιακή τους ικανοποίηση, όσο και με την παραγωγικότητά τους. Μάλιστα, από τις αναλύσεις προέκυψε πως η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την παραγωγικότητα, ενώ η εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων που συμμετείχαν αποτελεί διαμεσολαβητικό παράγοντα μεταξύ της εκπαίδευσης και της παραγωγικότητας. Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Περαιτέρω μελέτη του συγκεκριμένου θέματος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη διερεύνηση επιπλέον παραγόντων που σχετίζονται με την εργασία, όπως για παράδειγμα, η εργασιακή δέσμευση και η αφοσίωση στον οργανισμό.