6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις τεχνικές διαχείρισης τάξης
Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις τεχνικές διαχείρισης τάξης
Περίληψη:

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά στην τάξη τους αφορά το θέμα της διαχείρισής της. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί νιώθουν άγχος, ανησυχία και αβεβαιότητα για τις τεχνικές διαχείρισης της τάξης που θα πρέπει να επιλέξουν και να εφαρμόσουν. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της συχνότητας χρήσης τεχνικών διδασκαλίας και της χρησιμότητάς τους για τη διαχείριση της τάξης από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Ηλείας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 259 εκπαιδευτικοί Δ.Ε. Ηλείας και χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν συχνά τεχνικές πρόληψης για τη διαχείριση της τάξης και θεωρούν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συχνά. Αναφορικά με τις τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς, οι συμμετέχοντες τις εφαρμόζουν αρκετές φορές, ενώ θεωρούν χρήσιμο ότι αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται συχνά. Τέλος, όσον αφορά τις τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς, οι ερωτώμενοι τις εφαρμόζουν αρκετές φορές και θεωρούν χρήσιμο αυτές να εφαρμόζονται αρκετές φορές.