6977301725
6974479464
6972038117
Κοινωνικές αναπαραστάσεις της διάκρισης απέναντι στους μετανάστες: ο ρόλος του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου και της πολιτισμικής συγκρότησης του εαυτού
Κοινωνικές αναπαραστάσεις της διάκρισης απέναντι στους μετανάστες: ο ρόλος του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου και της πολιτισμικής συγκρότησης του εαυτού
Περίληψη:

Η μελέτη διερευνά τις κοινωνικές αναπαραστάσεις Ελλήνων μαθητών για τη διάκριση απέναντι στους μετανάστες. Αποτελεί μη συστηματική μελέτη ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα και απόπειρα συγκερασμού της Κοινωνικής και της Πολιτισμικής Ψυχολογίας για το ζήτημα των κοινωνικών διακρίσεων και της προκατάληψης. Μελετήθηκαν οι απαντήσεις μαθητών για ένα συμβάν που χρησιμοποιήθηκε ως ερέθισμα του κοινωνικοπολιτισμικού τους υπόβαθρου και της σημασίας που έχει γι’ αυτούς η δημόσια εικόνα και η επίδραση αυτών στις αναπαραστάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και η πολιτισμική συγκρότηση της ταυτότητας εμφανίζουν σημαντική συσχέτιση ενώ η προέλευση των μαθητών από τα αστικά κέντρα και η σημασία της δημόσιας εικόνας της οικογένειας αποτέλεσαν σημαντικούς δείκτες για την τοποθέτηση των μαθητών. Η έρευνα επιβεβαίωσε την σύνδεση αυτή και τον κοινωνικοπολιτισμικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου δείγματος Ελλήνων προς την κουλτούρα της τιμής, ενώ προσφέρει πεδίο για περαιτέρω έρευνα.