6977301725
6974479464
6972038117
Η αποτύπωση της λεκτικής επιθετικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων
Η αποτύπωση της λεκτικής επιθετικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων
Περίληψη:

Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τα κύρια χαρακτηριστικά και την έκταση χρήσης της λεκτικής επιθετικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην έρευνα συμμετείχαν 639 άτομα. Η χρήση της λεκτικής επιθετικότητας στα συγκεκριμένα δείγματα κινείται σε χαμηλά αλλά όχι σε αμελητέα επίπεδα και δείχνει να μεγιστοποιείται στην εφηβεία. Διαπιστώθηκε ότι όλοι έχουν δυνητικά την προδιάθεση να χρησιμοποιήσουν λεκτικά επιθετικά μηνύματα ανάλογα με τις περιστάσεις. Αντίθετα, τα θύματα των λεκτικών επιθέσεων διαφοροποιούνται. Τα άτομα που κάνουν χρήση της λεκτικής επιθετικότητας είναι σχετικώς λίγα και δείχνουν ότι δεν φτάνουν εύκολα σε σημεία κορεσμού, αλλά συνεχίζουν τη χρήση της και προς νέους στόχους αλλά παράλληλα εντατικοποιούν τη χρήση της προς τα ήδη στοχοποιημένα άτομα. Συνεπώς, το κλειδί για την αντιμετώπιση του φαινομένου, δεν είναι η εντατικότητα, αλλά η έγκαιρη και εύστοχη δράση.