6977301725
6974479464
6972038117
Οι Τ.Π.Ε.στην εκπαιδευτική ηγεσία σε σχολεία ειδκής αγωγήςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον
Οι Τ.Π.Ε.στην εκπαιδευτική ηγεσία σε σχολεία ειδκής αγωγήςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον
Περίληψη:

Ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής. Αναντίρρητα, είναι ο κόσμος όπου επικοινωνούμε, μαθαίνουμε, ψωνίζουμε και διασκεδάζουμε. Μέσα στο σύγχρονο αυτό περιβάλλον της τεχνολογικής έκρηξης της πληροφορίας και των επικοινωνιών και του συνεχιζόμενου επαναπροσδιορισμού, η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να είναι παρατηρητής, αλλά πρέπει να ενσωματώσει και να εκμεταλλευτεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή της διοικητική πρακτική. Ειδικότερα, στο σύγχρονο διαπολιτισμικό περιβάλλον στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής με μετανάστες μαθητές ο ρόλος του διευθυντή αναδεικνύεται πολύπλευρος μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση.