6977301725
6974479464
6972038117
Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση - Μοντέλο διοίκησης και ενέργειες ενθάρρυνσης & υποστήριξης στην Β΄/θμια Εκπαίδευση
Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση - Μοντέλο διοίκησης και ενέργειες ενθάρρυνσης & υποστήριξης στην Β΄/θμια Εκπαίδευση
Περίληψη:

Η αποτελεσματική διαχείριση καινοτόμων προγραμμάτων, αλλά κυρίως η ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού και εφαρμογής καινοτομιών είναι μία πρόκληση που καλείται να αναλάβει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός. Η παρούσα εργασία εστιάζει στις ηγετικές ενέργειες ενθάρρυνσης οργάνωσης και εφαρμογής καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση σε δείγμα 116 διευθυντών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θεμάτων που αφορούν την αναγκαιότητα και το κλίμα εισαγωγής καινοτόμων δράσεων στη σχολική μονάδα που υπηρετούν, την καταλληλότητα συγκεκριμένων μοντέλων - στυλ ηγετικής συμπεριφοράς για υλοποίηση καινοτομιών σε σχολικές μονάδες και τις ενέργειες ενθάρρυνσης και υποστήριξης για την υλοποίηση καινοτομιών σε σχολικές μονάδες. Από την έρευνα αναδείχθηκε η αναγκαιότητα καινοτόμων δράσεων με σημαντικό παράγοντα την ύπαρξη καλού επικοινωνιακού κλίματος μέσα από δημοκρατικό στυλ ηγεσίας. Η επιτυχία της καινοτομίας δεν είναι ποτέ εξασφαλισμένη, αλλά εξαρτάται από την ευφυΐα και τη διαύγεια αυτού που διευθύνει την καινοτομία, καθιστώντας καθοριστικό το ρόλο του διευθυντή του σχολείου.