6977301725
6974479464
6972038117
Συνεργατική μάθηση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Συνεργατική μάθηση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη συνεργατική μάθηση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς μέσα από την ισχύουσα θεωρητική και ερευνητική ανασκόπηση προκύπτει ότι η συνεργατική μάθηση συνδέεται θετικά με την επίδοση των εκπαιδευόμενων(Aρμακόλας, 2018). Μέσα από μια εμπειρική έρευνα σε δέκα μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη επιχειρείται να καταγραφούν τα οφέλη και οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης σε ηλεκτρονικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων. Η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο της άνοιξης του 2019 στα ηλεκτρονικά τμήματα των νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι φοιτητές αποτιμούν θετικά τη συνεργατική μάθηση καθώς, όπως σημείωσαν, ενισχύει την αλληλεπίδραση και τους υποστηρίζει μαθησιακά. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ίδιοι εκτιμούν ότι στις εξ αποστάσεως σπουδές οι δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης είναι η μόνη περίσταση που τους έδωσε στο μεγαλύτερο βαθμό την αίσθηση ότι είναι ομάδα και κοινότητα μάθησης.