6977301725
6974479464
6972038117
Πιλοτικό πρόγραμμα «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο». Υλοποίηση στην πράξη
Πιλοτικό πρόγραμμα «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο». Υλοποίηση στην πράξη
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη αφορά την εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο» και διερευνά την ανταπόκριση, θετική ή αρνητική, που είχε στους άμεσα εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά την εφαρμογή του, το σχολικό έτος 2020-21. Το δείγμα αποτελούν 83 από τις 101 οικογένειες νηπίων και προνηπίων που φοιτούν σε 4/θέσιο Νηπιαγωγείο της Θεσσαλίας. Μέσα από την ερευνητική διαδικασία αποδείχθηκε η επιτυχία της εφαρμογής του προγράμματος και η επίτευξη των αρχικών στόχων. Μαθητές και γονείς εξέφρασαν θετική στάση απέναντι στη νέα μαθησιακή περιοχή, θεώρησαν ότι τα παιδιά αύξησαν το γνωστικό τους επίπεδο και ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές κατάφεραν να συνεργαστούν προς όφελος των τελικών αποδεκτών, τους μαθητές.