6977301725
6974479464
6972038117
Το σχολικό κλίμα ως κύρια αιτία συγκρούσεων
Το σχολικό κλίμα ως κύρια αιτία συγκρούσεων
Περίληψη:

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει το κατά πόσο το σχολικό κλίμα αποτελεί την κύρια αιτία συγκρούσεων μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, επίσης διερευνάται κατά πόσο ο διευθυντής του σχολείου συμβάλει στη δημιουργία ενός καλού σχολικού κλίματος. Στην εργασία περιγράφονται οι αιτίες και οι αφορμές που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Ακολουθεί η ανάπτυξη και η ανάλυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας ως το πιο αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη και αποφυγή των συγκρούσεων στον εκπαιδευτικό χώρο. Τέλος από την εργασία φαίνεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις οι συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες όχι μόνο δεν είναι πάντοτε καταστροφικές, αλλά μπορούν να αποβούν και καθοριστικές στην αλλαγή και βελτίωση πολλών καταστάσεων, οι οποίες παρεμποδίζουν τη λειτουργία του σχολείου, με συνέπεια οι συγκρούσεις να διαμορφώσουν ένα νέο κλίμα συνεργασίας και ένα πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου εποικοδομητικό και ουσιαστικό.