6977301725
6974479464
6972038117
Εφαρμόζοντας παρεμβάσεις εστιασμένης στη λύση σχολικής μεντορείας για την αντιμετώπιση της ακαδημαϊκής υποεπίδοσης σε εφήβους
Εφαρμόζοντας παρεμβάσεις εστιασμένης στη λύση σχολικής μεντορείας για την αντιμετώπιση της ακαδημαϊκής υποεπίδοσης σε εφήβους
Περίληψη:

Η ακαδημαϊκή υποεπίδοση αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα που απαντά μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και αφορά κυρίως νεαρούς εφήβους κατά τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ανεπαρκής μελέτη του φαινομένου και η απουσία μεθόδων εντοπισμού μαθητών με υποεπίδοση συνεπάγεται την απουσία στοχευμένων κι αποτελεσματικών μεθόδων για την αντιμετώπισή του. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα απέβλεπε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας παρέμβασης εστιασμένης στη λύση σχολικής μεντορείας για την αντιμετώπισή της υποεπίδοσης σε δείγμα 18 μαθητών Γυμνασίου με υποεπίδοση (13 αγόρια, 6 κορίτσια) και τη σύγκρισή τους με ισοδύναμη ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι, αν και όλοι οι μαθητές τείνουν να βελτιώνουν ελαφρώς τις επιδόσεις τους συν τω χρόνω, η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Τα ευρήματα να συμβάλουν στο σχεδιασμό ολιστικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη μαθητών με υποεπίδοση και αυξημένο κίνδυνο σχολικής διαρροής