6977301725
6974479464
6972038117
Οι ανησυχίες και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση των μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες
Οι ανησυχίες και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση των μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει, αλλά και να εξετάσει με κριτικό τρόπο: α) τις ανησυχίες και την ετοιμότητα (αποτελεσματικότητα στη συμμετοχική πρακτική), των εν’ ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, να ανταποκριθούν στο ρόλο τους στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ΕΕΑ και β) τους παράγοντες εκείνους που σύμφωνα με τις απόψεις τους θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά της συνεκπαίδευσης. Το δείγμα της μελέτης μας αποτέλεσαν 115 εν’ ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής ενότητας της Κοζάνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας στη συμμετοχική πρακτική για όλους τους εκπαιδευτικούς, αυξημένες ανησυχίες των εκπαιδευτικών κυρίως ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες που θα έπρεπε να διαθέτουν για την εκπαίδευση των μαθητών με ΕΕΑ και ανέδειξαν την ανάγκη τους για επιπλέον επιμόρφωση και συνεργασία με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.