6977301725
6974479464
6972038117
«Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας με την εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής»
«Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας με την εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής»
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την έρευνα δράσης που υλοποιήθηκε για την εξομάλυνση του ελλείμματος επικοινωνίας και συνεργασίας μαθητών της Ε’ τάξης Δημοτικού σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Σκοπός ήταν να διερευνήσει αν η αξιοποίηση της μεθόδου CLIL μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και τη συνεργασία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα στο γνωστικό αντικείμενο του ποδοσφαίρου. Η συγκέντρωση των δεδομένων βασίστηκε στην συστηματική παρατήρηση την τήρηση αναλυτικού ημερολογίου από τον ερευνητή καθώς και σε ποιοτικά δεδομένα που αφορούσαν σκέψεις και συναισθήματα των μαθητών. Διήρκησε από τον Σεπτέμβριο του 2020 ως τον Μάρτιο του 2021 και συμμετείχαν 16 μαθητές και μαθήτριες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μέθοδος CLIL μπορεί να προάγει την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα και αντικείμενο.