6977301725
6974479464
6972038117
Διαρροή καταρτιζομένων από το ΔΙΕΚ Πάτρας
Διαρροή καταρτιζομένων από το ΔΙΕΚ Πάτρας
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία ερευνάται το φαινόμενο της διαρροής καταρτιζόμενων από το ΔΙΕΚ Πάτρας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Ιουνίου Ιουλίου του 2020 και σε αυτήν συμμετείχαν 53 άτομα τα οποία εγκατέλειψαν τις σπουδές του. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν στους λόγους για τους οποίους οι διαρρεύσαντες εγκατέλειψαν το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο φοιτούσαν στο ΔΙΕΚ Πάτρας καθώς επίσης και στην κατάθεση προτάσεων εκ μέρους τους σε σχέση με τη βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών – υπηρεσιών του ΔΙΕΚ Πάτρας. H εύρεση εργασίας στο αντικείμενο της κατάρτισης που επέλεξαν είναι το πιο ισχυρό κίνητρο εγγραφής, ακολουθούμενο από την απόκτηση ενός επιπλέον τίτλου σπουδών. Οι λόγοι εγκατάλειψης των σπουδών τους έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του απογευματινού ωραρίου το οποίο δεν τους βολεύει, επειδή βρήκαν δουλειά, ή επειδή προέκυψαν έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις ή δυσκολίες. Στις προτάσεις βελτίωσης υπερισχύουν η αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας, η ύπαρξη των απουσιών και οι ελλείψεις σε υποδομές που σχετίζονται με τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό τους. Τέλος, γίνεται αναφορά στην εργαλειοθήκη (toolkit) του Cedefop που αφορά στην πρόωρη αποχώρηση ατόμων που βρίσκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.