6977301725
6974479464
6972038117
Εγγραμματισμός φοιτητών Τμήματος Φυσικής σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος.
Εγγραμματισμός φοιτητών Τμήματος Φυσικής σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος.
Περίληψη:

Σε αυτήν την έρευνα, μελετάμε τον εγγραμματισμό των φοιτητών Τμήματος Φυσικής σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την τρύπα του όζοντος. Εντοπίστηκαν επίσης οι αντιλήψεις των φοιτητών σε αυτά τα θέματα. Μελετήθηκε επίσης η εξέλιξη των αντιλήψεων που έχουν οι φοιτητές από έτος σε έτος της μελέτης τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές έχουν λανθασμένες αντιλήψεις, μερικές από τις οποίες έχουν δημοσιευτεί σε άλλες εργασίες και κάποιες εντοπίζονται για πρώτη φορά. Η έρευνα για το πώς αλλάζουν οι αντιλήψεις των φοιτητών στη μελέτη τους, έδειξε ότι παραμένουν αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι οι σπουδές τους δεν αλλάζουν τις αντιλήψεις τους σε αυτά τα θέματα. Αυτό το εύρημα οδηγεί επίσης στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές ενός τμήματος φυσικής πρέπει να συνδέσουν τις γνώσεις τους που παίρνουν από τα μαθήματά τους με τα καθημερινά προβλήματα της σύγχρονης ζωής.