6977301725
6974479464
6972038117
Επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων από μαθητές Λυκείου: μια συγκριτική έρευνα
Επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων από μαθητές Λυκείου: μια συγκριτική έρευνα
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια συγκριτική μελέτη, η οποία αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα της χρήσης εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας σε σχέση με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων για την επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ικανότητα επίλυσης ενός γεωμετρικού προβλήματος από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετίζεται με τη λειτουργική κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος που απαιτεί το πρόβλημα και η κατανόηση αυτή βελτιώνεται με τη χρήση κατάλληλων μέσων, όπως είναι τα λογισμικά. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 μαθητές της Α’ Λυκείου, οι οποίοι κατατάχθηκαν σε οκτώ ζευγάρια και ασχολήθηκαν με δραστηριότητες, οι οποίες περιλάμβαναν γεωμετρικά προβλήματα που απαιτούσαν την κατασκευή γεωμετρικού σχήματος. Στις δραστηριότητες αυτές τα τέσσερα ζευγάρια μαθητών χρησιμοποίησαν το λογισμικό Geogebra και τα υπόλοιπα τέσσερα τα παραδοσιακά εργαλεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές που χρησιμοποίησαν το λογισμικό έλυσαν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα γεωμετρικά προβλήματα σε αντίθεση με τους μαθητές που χρησιμοποίησαν τα παραδοσιακά εργαλεία.