6977301725
6974479464
6972038117
Μελέτη περίπτωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Ανάπτυξη «Ευφυούς» Θέσης Εργασίας για Παροχή Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Υλικού στη Δ/θμια Εκπαίδευση με Χρήση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Μελέτη περίπτωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Ανάπτυξη «Ευφυούς» Θέσης Εργασίας για Παροχή Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Υλικού στη Δ/θμια Εκπαίδευση με Χρήση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Περίληψη:

Η ενσωμάτωση μικροϋπολογιστικών συστημάτων, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι αισθητήρες, σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως είναι τα έπιπλα, αποτελεί μια από τις νέες τάσεις τόσο στο οικιακό, όσο και στο εργασιακό περιβάλλον. Η ενσωμάτωση τέτοιου είδους τεχνολογιών μπορεί να ενισχύει τη λειτουργικότητα των επίπλων καθημερινής χρήσης, οδηγώντας στην ανάπτυξη «ευφυών» επίπλων. Τέτοιου είδους «ευφυείς» θέσεις εργασίας έχουν εισέρθει και στο περιβάλλον της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη διαδραστικών πινάκων και γραφείων που έχουν ως κύριο στόχο την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.. Στο πλαίσιο της έρευνας απαντήθηκαν βασικά ερωτήματα όπως πως μπορούν τα «ευφυή» συστήματα Πληροφορικής και οι τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης να βοηθήσουν στην παροχή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή και ποιες είναι οι διαθέσιμες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.