6977301725
6974479464
6972038117
Η συμβολή των κοινοτήτων μάθησης στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας
Η συμβολή των κοινοτήτων μάθησης στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία διερευνά τη συνεισφορά των κοινοτήτων μάθησης στην προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας μέσω της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Ερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών με το είδος και τη συχνότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, οι στάσεις τους απέναντι στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση καθώς και ο βαθμός και ο τρόπος που προάγεται η εκπαιδευτική καινοτομία μέσα από την επιμόρφωση που προσφέρουν οι κοινότητες μάθησης. Χρησιμοποιήθηκε μεικτή ερευνητική μέθοδος. Εργαλείο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με συμπληρωματικές ανοικτές ερωτήσεις που απαντήθηκε από εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια επιμορφωτικού προγράμματος της ΕΕΠΕΚ. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ενδοσχολική επιμόρφωση, με κύριο λόγο παρακολούθησης την ενίσχυση των πρακτικών διδασκαλίας. Επιζητούν την εξ αποστάσεως επιμόρφωσή τους δείχνοντας μια ιδιαίτερη προτίμηση στη θεματική περιοχή των ΤΠΕ. Θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης και σε επιμορφωτικά προγράμματα συμβάλλουν στην προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας.